free html5 templates

Magyar Nemzetőrség

Adatvédelmi Tájékoztató


A szervezet adatai:
Neve: 1956 Magyar Nemzetőrség (továbbiakban: Nemzetőrség)
Székhelye: 2141 Csömör, Petőfi u. 33.
Képviselője: Dömötör Zoltán Elnök
Bírósági bejegyzés sorszáma/időpontja: 11Pk.60620/3. - 1995. június 28.
Adószáma: 18179750-1-13
Statisztikai számjele: 18179750-9499-529-13
KSH azonosítószáma: 269561

A Nemzetőrség - mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), a Magyarországon hatályos belső jog, valamint Európai Uniós jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesíti adatvédelmi kötelezettségét. Vonatkozó jogszabályok:
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: ún.„Infotv.”)
- az EU. Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, „ún. GDPR”
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),

Az Adatkezelő jelen Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával vállalja, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek és elvárásoknak. (ebből fakadóan az Adatkezelő az időközben megváltozott jogszabályokban előírtakat napra készen kezeli honlapján, és arról megfelelően tájékoztatja az érintetteket, az Adatkezelővel bárminemű kapcsolatba kerülő személyeket honlapján,az 1956magyarnemzetorseg.eu-n keresztül.)
Az Adatkezelő elérhetőségei:
1956 Magyar Nemzetőrség 2141 Csömör, Petőfi u.33.
Levelezési cím: 2141 Csömör, Petőfi u.33.
Postacím: 1301 Budapest, Postafiók 30.
telefonszám: 06/28 445-036
internet: http://1956magyarnemzetorseg.eu http://magyarnemzetorseg.hu  
e-mail: nemzetor@magyarnemzetorseg.hu
jelentkezes@magyarnemzetorseg.hu
ovhkk@magyarnemzetorseg.hu
szerkeszto@magyarnemzetorseg.hu
szerkeszto@nemzetorloter.hu
Adatvédelmi tisztviselő(egyben ahonlapszerkesztésért felelős személy): Szabó János

Alkalmazott fogalmak értelmezése:
(vonatkozó jogszabályok alapján)

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (1956 Magyar Nemzetőrség)

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;

érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között a tagokat, szerződő feleket, érdeklődőket, szolgáltatásokat igénybevevőket, a honlapot megnyitó személyeket is);

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH);

elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél): kizárólag hirdetést, tájékoztatást vagy reklámanyagot, ismertetőt tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az adatkezelő.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; olyan adat, melyből egy konkrét természetes személy, közvetlenvagy közvetett módon beazonosítható, így különösen: valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, email cím, telefonszám, postai cím, számlázási cím vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

különleges személyes adatok: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél/szolgáltatást igénybevevő: az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel utazási, szolgáltatási vagy egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők.


A Nemzetőrség adatkezelésével érintettek:
Természetes személyek, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb személyek/szervezetek. Konkrétan: a weboldal, közösségi oldalak látogatói, regisztrált felhasználói, az Adatkezelő tagjai, vele kapcsolatban lépő érdeklődők, a honlapon szereplő adatlapok kitöltői, szolgáltatások igénybe vevői, a Nemzetőrséggel szerződéses kapcsolatban lévők, egyéb partneri kapcsolatban lévők.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokhoz (Alapszabályában rögzített alapfeladataiból adódóan: kiképzési, felkészítési, elméleti és gyakorlati oktatási, szolgálat végrehajtási, táborszervezési és végrehajtási, rendezvényszervezési, stb. feladatok) történő jelentkezéshez, eléréshez, az Adatszolgáltató által működtetett honlap és közösségi oldalak látogatásához, azok elérhetőségének biztosításához szükséges látogatói adatok rögzítése; a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatok rögzítése, tárolása; a működéshez szükséges adatok ellenőrzése, az adatok visszaélésének megakadályozásához szükséges adatok, információs gyűjtése, rögzítése.
Különleges adatok: tagsági jogviszonyhoz köthető adatok megszerzése, tárolása, gondozása, módosítása, az Adatkezelő működéséhez köthető adatok tárolása, testületi határozatok gyűjtése, tárolása, rögzítése.

Minden adatkezelés alapvető célja, az Adatkezelő működéséhez szükségesadat-, és információ gyűjtése, rögzítése, aktualizálása, tárolása.

A Nemzetőrség adatkezelése bizonyos értelemben speciális. Leginkább a tagsági jogviszonyhoz köthetők. Egyfelől tagsági nyilvántartásokban ölt testet, annak naprakészségét hivatott biztosítani. Másfelől a Nemzetőrséggel kapcsolatba került szervezetek és/vagy magánszemélyek szerződési viszonyait célozza.
Alaptevékenységében mindenki számára térítésmentesen elérhető szolgáltatásokban ölt testet, amelyhez az azt igénybe vevő magánszemély személyi azonosításhoz szükséges adatait jelenti. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez, életkori, egyéb végzettséghez, képesítéshez, gyakorlathoz való igazolások is szükségesek.

Bizonyos szolgáltatásai térítéssel vehetők igénybe, gazdasági tevékenységet is folytathat, amelyre a vonatkozó vállalkozási és pénzügyi szabályok az irányadók.

A kezelt adatok köre:

Tagnyilvántartási adatok. Az Adatkezelő működését szabályozó testületi döntések, parancsnok, kinevezések. Az egyesületi működést, tevékenység végzését szabályozó szerződések naprakész nyilvántartása, tárolása.A honlap, közösségi oldalak látogatójára, szolgáltatást igénybevevőkre, érdeklődőkre vonatkozó, a honlap látogatására igénybe vett időpont, és annak tartama, tartalma, megnézett információkra, jelentkezésre, hozzászólásra, elküldött véleményre, vonatkozó adatok. Interaktivitásra vonatkozó adatok: levélküldés, információkérésre és válaszokra vonatkozó adatok.Aregisztrált felhasználókra vonatkozóan az előbbi adatokon túli aktivitásokkal kapcsolatos egyéb adatokat érinti: úgymint: név, email cím, születési dátuma, neme, elérhetőségei.

Adatszolgáltatásra, kezelésére szolgáló információk:

Az érdeklődő/szolgáltatást igénybe venni szándékozó személy a honlapra, vagy közösségi oldalakra önkéntesen lép, azt saját elhatározásából használja. Bizonyos esetekben adatszolgáltatása vagy kötelező, vagy önkéntes. Az Adatkezelő a felhasználás előtt közli, hogy milyen esetben, milyen adatok megadása kötelező ahhoz, hogy a szolgáltatásokról újabb, konkrét információhoz juthasson, vagy eldöntse milyen adatokat ad meg.
Példaként említjük meg, hogy regisztrációhoz pontos név és e-mailcím szükséges, azonban információkéréshez más egyéb adatokra is szükség lehet: miért akarja igénybe venni a szolgáltatást, lakcíme, végzettsége, stb.

Az adatkezelés időtartama: tagsági jogviszonyhoz köthető adatok vonatkozásában az élő nyilvántartás a tagsági jogviszony fennállásáig történik. Annak megszűnését követően archiválásra kerül. A tagsági jogviszonyt tartalmazó adatok nem törölhetők, az archívumból visszakereshetőnek kell lennie, az Adatkezelőt kötelező jogszabályi esetekben harmadik személy részére kiadhatók.
A honlapon, közösségi oldalakon végbemenő regisztrációs adatok – amennyiben abból más jogviszony nem keletkezik - az első belépéstől számított 6 hónapot követően, aktívitás elmaradása miatttörlésre kerülnek.
Ha az érintett személy kéri adatainak törlését – az Adatkezelő tagsági és szerződési viszonyait nem érintő adatokon kívül – úgy a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint az Adatvédelmi Tisztviselő törli.

Az adatokat az Adatszolgáltató az Adatvédelmi Tisztviselőn keresztül személyesen kezeli, arra 3. személyt (tagsági jogviszonyokat érintő adatok kivételével) nem vesz igénybe, az adatokat 3. személy részére nem teszi hozzáférhetővé, nem továbbítja, kivéve, ha ehhez az érintett előzetesen hozzájárult, vagy arra jogszabály kötelezi!

Személyes adatkezelés (elektronikusan feldolgozott) módja, tárolásának helye, biztonsága

Az Adatkezelő által működtetett számítástechnikai rendszerek és egyéb adatmegőrzésre alkalmas eszközök. Tárolás helye: az Adatkezelő székhelyén, telephelyein.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy ismeri és teljesíti a GDPR 32.§-ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket, továbbá rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.

Az Adatkezelő(összekapcsolt számítógépek alkalmazásakor) a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
c) változatlansága igazolható (adatintegritás)
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Adatvédelmi Tisztviselő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK, JOGORVOSLATOK

Az érintetteket az egyes egyedi adatkezelések kapcsán megillető konkrét jogokat és azok gyakorlásának módját a fentiekben már az Adatkezelő ismertette. Az alábbiakban az érintetteket általában megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek a következők:
(Az itt említett jogaikat az érintettek az Adatkezelő elérhetőségein gyakorolhatják)

Hozzáférési jog

Az érintett bármikor kérhet hozzáférést az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ha az érintett azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, azt köteles teljesíteni.
Az érintett azon joga a visszajelzést illetően, miszerint arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e, vagy sem a személyes adatait, az alábbiakra terjed ki:
1. az érintettre vonatkozó személyes adatokra;
2. de nem terjed ki az anonim adatokra; valamint
3. magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat is.

Az Adatkezelő a kérelmező, érintett kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az érintett további másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az érintettnek kell viselni. (A tagsági viszony létesítésével, a Jelentkezési Lapon az érintett hozzájárul adatainak kezeléséhez!)

A helyesbítéshez, törléshez és adatkorlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai helyesbítésére, törlésére és adatainak korlátozására. E joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) csak az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és
(c) magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat is.

Az Adatkezelő az érintett kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az érintett személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

A jogosult törléshez való joga bizonyos feltételek esetén az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlésére vonatkozik. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben
(a) az érintett a személyes adatai törlését kifejezetten kéri
(b) és valóban az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, illetve az adatkezelést nem jogszabály rendeli el.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha
(a) az Adatkezelő kezeli az érintett személyes adatait, és annak törlését úgy kéri, hogy
(b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(d) nincs más jogalap az érintett adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelőakkor is indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha
(a) az adatkezelés az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(b) az érintett tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
(c) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az érintett tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő vállalja, hogy indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett személyes adatait, ha az érintett a személyes adatai törlését kéri, ésaz ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagyaz érintett adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az érintett kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az érintett joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére nem terjed ki az anonim adatokra; csak az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az érintett vitatja az ilyen adatok pontosságát.
Az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha az érintett olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az ilyen adatok törlését.
Az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és az érintett az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha az érintett tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és az érintett annak visszaigazolására vár, hogy az érintett személyes adatainak az Adatkezelőáltali kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az érintett tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Ha az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, akkor tárolhatja az ilyen személyes adatokat, az érintett hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, és kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Megjegyzés: Az 1956 Magyar Nemzetőrség tagja a tagsági viszonyaihoz köthető adatainak törlését nem kezdeményezheti, annak archiválásához annak létesítésekor hozzájárult, ezen adatok megőrzéséhez az Adatkezelőnek egyéb jogai is fűződnek, illetve jogszabályi kötelezettsége adódhat azok harmadik fél felé történő továbbítására.
Minden más adat vonatkozásában az 1956 Magyar Nemzetőrség tagja az általános adatvédelmi szabályok értelmében kérelmezheti jelen fejezetben foglalt jogainak teljesítését.

A panasztétel és bírósághoz fordulás joga

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő jogellenesen, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően kezelte az érintett személyes adatait, az Adatkezelő azt javasolja az érintettnek, hogy a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse az Adatkezelőt az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál,valamint az érintett, az észlelt jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik) és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme,vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.
2019.július 25.

Adatvédelmi tisztviselő 

RÓLUNK

„A Magyar Nemzetőrség olyan alulról szerveződő, történelmileg erős társadalmi támogatottságú, politikai pártoktól független szervezet, mely elkötelezett a magyar szabadság és önállóság fenntartásában. Ereje az önkéntes tagság hazafias áldozatvállalásán alapszik és kész az ország rendvédelmi szerveivel, illetve a honvédséggel együttműködve védeni Hazánk biztonságát.”

FELIRATKOZÁS

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK